Do you want to become our client?

Leave your phone. We will call you back within a working day

0
Enter correct phone
Something went wrong.

Do you want to become our client?

Thanks!

Phone sent. Our specialist will contact you as soon as possible.

For other questions

T&C

ข้อกำหนดและนโยบาย
เงื่อนไขการใช้งาน:
1. นิยาม
1.1มิสเตอร์สปีดี้ หมายถึง บริษัท มิสเตอร์สปีดี้ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่;
1.2ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") ใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการของลูกค้าในระบบซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชันที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์ Mobile Internet ชุด MrSpeedy ที่ www.mrspeedy.in.th ("Application") ตลอดจนข้อมูลและนโยบายทั้งหมดที่ให้แก่ลูกค้าของ MrSpeedy ใน Application;
1.3คนขับ หมายถึง ผู้ขับรถซึ่งตกลงกับมิสเตอร์สปีดี้ในอันที่จะรับงานจากผู้ใช้ผ่านการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้;
1.4สินค้า หมายถึง สิ่งของ หีบบรรจุ พัสดุ หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ถูกขนส่งโดยมีการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้เข้ามาเกี่ยวข้อง และยังต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย;
1.5ความเสียหายโดยอ้อม หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือสิทธิของบุคคลใด หรือความเสียหายต่อร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นผลโดยอ้อมจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งสินค้า;
1.6ค่าบริการขนส่ง หมายถึง จำนวนเงินตามที่ซอฟแวร์ได้กำหนดโดยผู้ใช้จะต้องชำระให้แก่คนขับ และคนขับจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้เพื่อขนส่งสินค้า คนขับและ/หรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการขนส่ง หรือทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ;
1.7บริการของมิสเตอร์สปีดี้ การดำเนินงานของมิสเตอร์สปีดี้ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถขอใช้บริการขนส่งสินค้า และคนขับสามารถตกลงรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้ผ่านซอฟแวร์ และรวมไปถึงการดำเนินงานหรือการกระทำใดๆของมิสเตอร์สปีดี้ อันเป็นการจับคู่คำขอใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ใช้กับคำตอบรับการให้บริการของคนขับ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า เช่น การให้ข้อมูลพิกัดเพื่อระบุจุดรับและจุดส่งสินค้า การให้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือคนขับ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า แต่มิได้รวมถึงการกระทำใดๆ อันอาจถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้า;
1.8ซอฟแวร์ หมายถึง เทคโนโลยี เว็ปไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของมิสเตอร์สปีดี้;
1.9ผู้ใช้ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือผู้แทนของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นซึ่งเข้าถึง ดาวน์โหลด ลงทะเบียน และใช้งานซอฟแวร์เพื่อเรียกใช้บริการขนส่งสินค้าโดยผ่านการบริการของมิสเตอร์สปีดี้;
2. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
2.1ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ตนเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริง หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง และมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในนามของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของสินค้าที่แท้จริง;
2.2ผู้ใช้ต้องทำให้มั่นใจว่าได้ทำการจัดเตรียมสินค้าไว้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยโดยสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสมควรแห่งสภาพการขนส่งระหว่างขั้นตอนการขนส่งสินค้า เช่น การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะโดยกำลังคน การขนสินค้าไปยังจุดต่างๆ ด้วยกำลังคน การขนสินค้าด้วยยานพาหนะ และการขนสินค้าลงจากยานพาหนะด้วยกำลังคน;
2.3ก่อนเริ่มต้นขั้นตอนการขนส่งสินค้า ผู้ใช้ต้องแจ้งให้คนขับรถทราบถึงข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับการดูแลและขนส่งสินค้าโดยพิจารณาตามสภาพของสินค้านั้นๆ;
2.4ผู้ใช้รับรองว่าในการใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้และการขนส่งสินค้า ตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่ควบคุมเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า สภาพ บรรจุภัณฑ์ การดูแลและการจัดการ การเก็บรักษา และการขนส่งแล้ว ผู้ใช้รับรองว่าสินค้านั้นไม่มีลักษณะหรือสภาพที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ เสื่อมเสียได้ง่าย และ/หรือมีกันมันตรังสี;
2.5ผู้ใช้ยินยอมรับผิดเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนขับรถหรือบุคคลที่สามจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้;
3. สินค้าต้องห้าม
-สินค้าดังต่อไปนี้ มิสเตอร์สปีดี้ไม่รับขนส่งไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้อห้ามนี้เป็นผลมาจากนโยบายของบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาในแง่ของการดำเนินการ กฎหมาย และการบริหารความเสี่ยงแล้วอย่างถี่ถ้วน;
3.1สัตว์มีชีวิต;
3.2สัตว์ที่ถูกล่า หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ เช่น งาช้าง และหูฉลาม หรือชิ้นส่วนที่หลงเหลือของสัตว์ หรือสินค้าที่มีสัตว์เป็นส่วนประกอบ และสินค้าที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสินค้าที่ต้องห้ามจากการเคลือนไหวของ CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) สิ่งที่อยู่ในสนธิสัญญาและ/หรือกฎหมายท้องถิ่น;
3.3ชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูก;
3.4อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิด;
3.5สินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลงหรือสารเสพติด ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศใดๆ แม้มีไว้ในครอบครองหรือขนส่งชิปเมนท์โดยผิดกฎหมาย;
3.6สินค้าปลอมแปลง นโยบายความปลอดภัยของลาลามูฟไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเทียม หรือสินค้าปลอมแปลงผ่านบริการของลาลามูฟ ลาลามูฟไม่มีความประสงค์ที่จะข้องเกี่ยวกับสินค้าปลอมแปลง และหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ นอกจากสินค้าดังกล่าวจะถูกยึดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับบทลงโทษด้วยเช่นกัน;
4. ข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้
4.1ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของมิสเตอร์สปี๊ดี้ หรือซอฟแวร์ ในการกระทำ ก่อให้เกิด ยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการการติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด;
4.2ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของมิสเตอร์สปีดี้ หรือซอฟแวร์ เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น;
4.3ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของมิสเตอร์สปีดี้ หรือซอฟแวร์ หรือเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟแวร์;
4.4ผู้ใช้จะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอร์รีหรือธุรกิจของมิสเตอร์สปี๊ดี้ เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้หรือซอฟแวร์โดยการติดต่อคนขับรถโดยตรง หรือทำให้คนขับรถไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของมิสเตอร์สปี๊ดี้หรือซอฟแวร์ มิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่ทำการพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเดลิเวอรรีหรือธุรกิจของมิสเตอร์สปีดี้;
4.5ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ หรือซอฟแวร์ อันรวมถึงการใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้หรือซอฟแวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟแวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต;
5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
5.1ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่มิสเตอร์สปีดี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย;
5.2ผู้ใช้ยินยอมให้มิสเตอร์สปีดี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ นอกจากนี้คนขับรถตกลงยินยอมให้สิทธิแก่มิสเตอร์สปีดี้ในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ตามที่จำเป็น;
5.3ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของมิสเตอร์สปี๊ดี้ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของมิสเตอร์สปี๊ดี้ ผู้ใช้ยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้;
6. หน้าที่ของคนขับรถ
6.1คนขับรถจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและซึ่งอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจราจล เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด;
6.2คนขับรถจะกระทำการป้องกันตามสมควรแห่งพฤติการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อมิให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าเกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสินค้าได้;
7. ข้อจำกัดความรับผิดของคนขับรถ
7.1คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้า;
7.2คนขับรถไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ต่อสินค้าอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นกระทำการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้:;
7.2.1ผู้ใช้มิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ ข้อ 2.2, 2.3, หรือ 2.4;
7.2.2คนขับรถไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของคนขับรถเอง;
7.2.3การกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือการงดเว้นกระทำการใดๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถ;
7.3ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คนขับรถไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม;
7.4คนขับรถไม่มีอำนาจเปิดหรือตรวจสอบสินค้า และด้วยผลแห่งการนี้ คนขับรถจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสถานะหรือสภาพของสินค้าที่คนขับรถขนส่ง;
8. ค่าบริการ
8.1ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้จะเป็นไปตามค่าบริการขนส่ง ค่าบริการขนส่งนี้เป็นค่าบริการดำเนินการขนส่งสินค้าตามระยะทางการขนส่ง จำนวนของสินค้า และเงื่อนไขหรือความต้องการอื่นๆ ที่ผู้ใช้กำหนด ค่าบริการจะคำนวณจากข้อมูลและเงื่อนไขการขนส่งที่ผู้ใช้ได้แจ้งและกำหนดไว้ผ่านการบริการของมิสเตอร์สปีดี้;
8.2ผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการขนส่งเป็นเงินสดแก่คนขับรถโดยทันทีเมื่อการขนส่งสินค้านั้นเสร็จสิ้นลง เว้นแต่ผู้ใช้และคนขับรถได้ตกลงกันไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นหรือผู้ใช้ใช้โปรโมชั่นส่วนลดใดๆ ในการใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้;
8.3ในกรณีที่ผู้ใช้ประสงค์ที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้าหลังจากที่คนขับรถได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าแล้ว หรือคนขับรถได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าก่อนเวลาที่ผู้ใช้จะทำการขนส่งสินค้าจริงโดยเป็นความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น แจ้งเวลารับสินค้าผิด หรือสินค้าไม่พร้อมที่จะขนส่งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่คนขับรถจะอยู่ ณ จุดรับสินค้าจนกระทั้งถึงเวลาที่จะทำการขนส่งสินค้าได้ ผู้ใช้ต้องชำระค่าบริการขนส่งในส่วนดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละ 30 ของค่าขนส่งสินค้ามารตรฐานซึ่งคำนวณตามระยะทางการขนส่ง และ (2) ร้อยละ 100 ของค่าบริการผู้ช่วยยกของที่ไม่ใช่คนขับรถ ในกรณีที่ผู้ใช้ได้เลือกรับบริการเสริมดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการเสริมอื่นๆ อีก;
9. โบนัสสำหรับการแนะนำบริการ
9.1มิสเตอร์สปีดี้อาจกำหนดให้มีการให้โบนัสแก่ผู้ใช้ที่แนะนำให้บุคคลอื่นมาเป็นผู้ใช้มิสเตอร์สปีดี้;
9.2สิทธิของผู้ใช้ในอันที่จะได้รับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการและการชำระหรือส่งมอบโบนัสดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการแนะนำบริการ นโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข และถือได้ว่าผู้ใช้ได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายการแนะนำบริการแล้วเมื่อได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้;
9.3มิสเตอร์สปีดี้จะพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะแจ้งให้กับผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโบนัสสำหรับการแนะนำบริการ อย่างไรก็ดี มิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะกำหนดเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของโครงการโบนัสสำหรับการแนะนำบริการหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการแนะนำบริการตามที่มิสเตอร์สปีดี้เห็นสมควร;
10. ข้อปฏิเสธความรับผิดของมิสเตอร์สปีดี้
10.1มิสเตอร์สปีดี้ และบริการของมิสเตอร์สปีดี้ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการของมิสเตอร์สปีดี้ ซอฟแวร์ และการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการตามลักษณะ “ที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้นๆ”;
10.2มิสเตอร์สปีดี้ไม่การันตี รับรอง หรือให้คำมั่นว่า บริการของมิสเตอร์สปีดี้ ซอฟแวร์ หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของผู้ใช้;
10.3มิสเตอร์สปีดี้ไม่การันตี หรือรับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ หรือคุณภาพของบริการของมิสเตอร์สปีดี้ ซอฟแวร์ หรือคนขับรถ;
10.4มิสเตอร์สปีดี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่มิได้เป็นผลโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้ซอฟแวร์ของมิสเตอร์สปีดี้;
10.5มิสเตอร์สปี๊ดี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของผู้ใช้หรือบุคคลใด หรือความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเกิดจากการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ หรือพฤติการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถ หรือกระบวนการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าใดๆ ระหว่างผู้ใช้และคนขับรถนั้น เป็นสัญญาว่าจ้างโดยตรงระหว่างผู้ใช้และคนขับรถเองโดยมิสเตอร์สปีดี้มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวด้วย;
10.6ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือถูกทำลายระหว่างการขนส่งโดยคนขับบรถ มิสเตอร์สปี๊ดี้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงลำพังอาจพิจารณาเสนอให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ในจำนวนที่เท่ากับราคาตลาดของสินค้าที่เสียหายหรือถูกทำลาย แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง มิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะประเมินมูลค่าสินค้าตามราคาตลาดด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงินช่วยเหลือนี้ ข้อตกลงตามข้อ 10.6 และการให้เงินช่วยเหลือตามข้อ 10.6 นี้ไม่ทำให้ข้อปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดใดๆ ของมิสเตอร์สปีดี้ซึ่งปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้นี้ หรือสิทธิของมิสเตอร์สปีดี้ในการกล่าวอ้างข้อปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวเสื่อมเสียไป ในกรณีที่ผู้ใช้เรียกร้องเงินช่วยเหลือตามข้อ 10.6 นี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการเรียกร้องซึ่งมิสเตอร์สปีดี้อาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการเรียกร้องในแต่ละครั้ง และผู้ใช้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือแก่มิสเตอร์สปีดี้ในการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้สินค้าเสียหายหรือถูกทำลายหรือขอบเขตของความเสียหายของสินค้านั้นอย่างเต็มที่ หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียกร้องที่มิสเตอร์สปีดี้แจ้งให้ทราบหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่มิสเตอร์สปีดี้ในการตรวจสอบดังกล่าวอย่างเต็มที่ อาจทำให้มิสเตอร์สปีดี้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ใช้;
10.7ในการให้บริการของมิสเตอร์สปีดี้นั้น มิสเตอร์สปีดี้มิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนผู้ใช้หรือคนขับรถรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ใช้และคนขับรถ;
10.8มิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ให้ต่อผู้ใช้ หรือยกเลิกบัญชีที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ หากมิสเตอร์สปีดี้เชื่อว่าผู้ใช้รายใดได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้;
11. โปรโมชั่น
11.1มิสเตอร์สปีดี้จะทำการออกโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ มิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของมิสเตอร์สปีดี้เองโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
12. เบ็ดเตล็ด
12.1มิสเตอร์สปีดี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นระยะๆ โดยมิสเตอร์สปีดี้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์ของมิสเตอร์สปีดี้;
12.2มิสเตอร์สปีดี้อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของมิสเตอร์สปีดี้หรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ใช้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล์ เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟแวร์ ผู้ใช้อนุญาตให้มิสเตอร์สปีดี้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้ต่อมิสเตอร์สปีดี้ในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้;
12.3ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์ของมิสเตอร์สปีดี้ในขณะที่ใช้บริการของมิสเตอร์สปีดี้ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข;
12.4ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้ยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย;